Урок – основна форма навчально-виховного процесу. Розрізняють такі типи уроків:

- урок засвоєння нових знань;

- урок формування вмінь і навичок;

- урок застосування знань, умінь і навичок;

- урок узагальнення і систематизації знань;

- урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок;

- комбінований урок.

 

Майже в усіх типах уроків наявні такі структурні елементи: вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, повідомлення домашнього завдання, закінчення уроку.

Метою шкільного вивчення кожного навчального предмету є підвищення загальної освідченості громадянина України.

Отже:

  Українська мова. Вивчає звуки і букви, слово, речення, текст. Навчає читати і писати, працювати з дитячою книжкою, будувати зв`язні писемні висловлювання. Розвиває усі види мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, говоріння, читання і письмо). Розвиває орфоепічні, лексичні, граматичні, правописні, стилістичні уміння.


 Українська література:

- досягнення належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитане;

- сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.


 Літературне читання. Вивчає дитячу літературу різної тематики і жанрів; вчить читати, сприймати, розуміти, аналізувати й інтерпретувати літературні тексти різних видів. Розвиває мовлення учнів, вміння формувати власні висловлювання за змістом прочитаного.


 Геогра́фія — наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.


 Біоло́гія — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю в усіх його проявах.


 Еконо́міка — комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


 Екологія — наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.


 Природознавство. Вивчає основні закономірності у природі, об’єкти і явища природи, їх взаємозв’язки та залежності у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина»; норми морального, етичного, естетичного ставлення до природи; знайомить з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи.


 Я у світі. Вивчає природу, суспільство, інших людей і самих себе, як особистості. Навчає моделям поведінки в сім`ї, колективі, суспільстві. Вчить спілкуванню, комунікативній діяльності, толерантній поведінці, співпереживанню, самостійному прийняттю рішень в різних життєвих ситуаціях.


 Інформа́тика — наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.


 Трудове́ навча́ння — предмет технічного та профільного напряму, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія». Головна мета трудового навчання — формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.


 Захист Вітчизни — навчальний предмет, мета якого — підготовка учнів до строкової військової служби, та загальний розвиток майбутніх солдатів у напрямку підняття рівня дисциплінованості, патріотизму, відданості батьківщині, та інших рис, потрібних для виконання військового обов'язку.


 Правознавство — комплексна суспільна наука, система знань про об'єктивні закономірності і випадковості виникнення, розвитку і функціонування права і держави в їхній структурній єдності, їхнє місце і роль у суспільному житті.  Матема́тика — наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння — геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. Загальноприйнятого визначення математики немає. Початково вона використовувалася для підрахунку, вимірювання, а також для вивчення форм і руху фізичних об'єктів шляхом дедуктивних розмірковувань та абстракцій.


 Істо́рія — наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.


 Фі́зика — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.


 Астроно́мія — наука, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. Вона вивчає походження, розвиток, властивості об'єктів, що спостерігаються на небі (і перебувають поза межами Землі), а також процеси, пов'язані з ними.


 Хі́мія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.


 Основи здоров'я — предмет у початковій та основній школі. Відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета — формування здоров'язбережувальної компетентності учнів.


Фізи́чна культу́ра, фізкультура — складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

Музичне мистецтво. Вивчає елементи музичної мови, уміння сприймати, аналізувати і виконувати музику через засвоєння музичних понять і термінів; елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічну й пластичну імпровізацію тощо.

Образотворче мистецтво:

Вивчає живопис, графіку, скульптуру, декоративно-ужиткове мистецтво та архітектуру. Вивчає основні жанри образотворчого мистецтва (пейзаж, портрет, натюрморт, анімалістичний), роботу графічними, живописними та іншими матеріалами й техніками.

Російська мова. Вивчає російську культуру, російську графіку і орфографію, формує фонетико-графічні правописні уміння та навички.

Англійська мова. Вивчає англійську культуру, графіку і орфографію, формує фонетико-графічні правописні уміння та навички.